VPP

Všeobecné pravidlá používania 

I. Vymedzenie základných pojmov

Návštevník

Návštevníkom (ďalej len „Návštevník”) sa na účely týchto Všeobecných pravidiel používania rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si v internetovom prehliadači zadá do príkazového riadku adresu domény v znení www.smartmug.sk, alebo adresu niektorej zo subdomén domény www.smartmug.sk, na základe čoho dôjde k zobrazeniu Obsahu internetovej stránky alebo dôjde k jej presmerovaniu na Obsah Internetovej stránky z inej internetovej stránky a zobrazí sa Obsah internetovej stránky.

Užívateľ

Užívateľ je každý, kto sa dobrovoľne registruje do zoznamu registrovaných užívateľov za účelom tvorby internetovej stránky www.smartmug.sk a to pridávaním a následným publikovaním foto, video a textových obsahov. Užívateľ berie na seba plnú zodpovednosť za zverejnený obsah a formu spracovania príspevku.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.smartmug.sk je Futurino s.r.o., so sídlom Námestie slobody  1624/31, 020 01 Púchov –  IČO:50759647, zapísaná na okresnom súde Trenčín, odd. Sro, vl.č.34322/R  (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorý má doménu www.smartmug.sk v prenájme na základe riadne uzatvoreného obchodného vzťahu.

Prevádzkovateľ teda dohliada na správne fungovanie internetovej stránky a využíva daný priestor na predaj reklamnej plochy.

Služba

Službou sa rozumie možnosť vytvorenia užívateľského účtu za účelom vytvárania a publikovania obsahov na Stránke Prevádzkovateľa.

Internetová stránka

Internetovou stránkou www.smartmug.sk (ďalej len Stránka“) sa rozumie internetová stránka Prevádzkovateľa, ktorej obsah sa návštevníkom a užívateľom zobrazí v štandardnom internetovom prehliadači po zadaní adresy www.smartmug.sk, alebo bude zobrazený po presmerovaní návštevníkov a užívateľov z inej internetovej stránky; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa ustanovuje, že pod pojmom Internetová stránka sa na účely týchto Všeobecných pravidiel používania rozumie každá internetová stránka identifikovaná cez adresu subdomén k doméne podľa časti tejto vety pred bodkočiarkou. Internetovú stránku prevádzkuje Prevádzkovateľ.

Obsahom internetovej stránky (ďalej len „Obsah internetovej stránky”) sa na účely týchto Všeobecných pravidiel používania rozumie všetok grafický, textový alebo iný obsah, ktorý sa návštevníkovi a/alebo užívateľovi zobrazí pri prehliadaní Internetovej stránky a/alebo pri využívaní služby. Prevádzkovateľ nie je majiteľom a/alebo nevykonáva všetky majetkové práva autorov alebo iných osôb, ktoré sa svojou tvorivou duševnou činnosťou podieľali na vytvorení Obsahu internetovej stránky v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „Autorský zákon”), a to vrátane všetkých práv vzťahujúcich sa k softwaru, ktorý je súčasťou Obsahu internetovej stránky.

Obsahom užívateľa (ďalej len „Obsah užívateľa”) sa na účely týchto Všeobecných pravidiel používania rozumie grafický, textový, dátový alebo iný obsah vytvorený užívateľom prostredníctvom osobitného programového prostredia Internetovej stránky, a to prostredníctvom užívateľského účtu, a uložený na úložisko dát určené Spoločnosťou pri využívaní služby. Obsah užívateľa nie je obsahom Internetovej stránky a za jeho súlad s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republiky zodpovedá v celom rozsahu užívateľ.

II. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ poskytuje Užívateľovi Službu, a to bezodplatne.

V prípade, že Užívateľ poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností podľa týchto Všeobecných pravidiel používania, je Prevádzkovateľ oprávnený jednostranne zrušiť Užívateľský účet Užívateľa a aj nenávratne odstrániť Obsah užívateľa z úložiska dát, alebo alternatívne zamedziť možnosti Užívateľa používať Užívateľský účet po dobu stanovenú Prevádzkovateľom; v takomto prípade Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá prípadne vznikne Užívateľovi v súvislosti s týmito opatreniami Prevádzkovateľa.

Užívateľ poskytuje prevádzkovateľovi údaje dobrovoľne, súkromné údaje vrátane osobných údajov podľa ustanovení zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len “osobné údaje” a “zákon o ochrane osobných údajov”), za účelom poskytovania služieb používateľovi na Internetovej stránke a evidenciu na dobu neurčitú a zároveň Užívateľ súhlasí, aby prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákona o ochrane osobných údajov, ak ide o osobné údaje.

Prevádzkovateľ na svojich dátových uložiskách ukladá len súbory priamo nevyhnutné pre chod Stránky. Všetky ostatné súbory sú do príspevkov len vkladané a teda hosťované na iých serveroch. Odkazy na stránky tretej strany, alebo vložená časť stránok tretích strán (prostredníctvom funkcie „embed“ ako napr. youtube videá) sú voľne dostupné každému užívateľovi internetu.

Prevádzkovateľ má právo odstrániť Obsah zverejnený Užívateľom ak je ten v rozpore s VPP a to aj bez informovania Užívateľa.

Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu Užívateľa, a to aj bez udania dôvodu.

Prevádzkovateľ má právo nakladať s Obsah užívateľa uloženom na dátovom úložisku určenom Prevádzkovateľom tak ako uzná za vhodné po dobu určenú Prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Užívateľovi alebo Užívateľom spôsobená v súvislosti s používaním služieb na Stránke.

Prevádzkovateľ nevyžaduje osobné údaje od Užívateľov, dobrovoľne ich môžu zadať pri súťažiach o vecné ceny organizovaných na Stránke, ktoré sú využité na komunikáciu a administratívu daných súťaží.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje a IP používateľa žiadnej tretej strane. Okrem prípadov, keď to ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov ani za diskusie a ich obsah, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv Užívateľmi.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu VPP a to aj bez priameho informovania Užívateľov.

Prevádzkovateľ nekontroluje obsah uvedený na stránke a odoslaný užívateľmi. Príspevky sú kontrolované, len ak autorom príspevku je označený Užívateľ  s menom “admin” prípadne registrovaný Užívateľ s koncovkou mena „SMARTmugor”.

III. Práva a povinnosti Užívateľa

Užívateľ má právo používať užívateľský účet pre potreby využívania Služieb. Pri zadávaní Príspevkov je Užívateľ povinný postupovať takým spôsobom, aby zverejnený obsah nemal charakter propagačných informácií, ktoré by mohli byť chápane ako skrytá reklama tretích strán; za propagačné informácie sa nepovažuje označenie Užívateľa.

Užívateľ sa zaväzuje, že bude na Stránke zverejňovať len taký obsah, ku ktorému má autorské práva alebo súhlas autora.

Užívateľ berie na vedomie, že jeho konanie na Stránke musí byť v súlade s VPP ako aj  záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo základným etickým kódexom, menovite, nesmie:

– propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;

– odosielať príspevky s jemne erotickým obsahom do iných kategórií ako do kategórie na to určenej („18+”);

– propagovať detskú pornografiu;

– propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov;

– uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o tretej strane.

Užívateľ súhlasí s tým, že mu bude zobrazovaná reklama a môžu mu byť posielané reklamné maily.

IV. Práva a povinnosti Návštevníka

Návštevník má právo prezerať si obsah Stránky s využitím technického zariadenia na to určeného.

Návštevník je povinný pri prezeraní Stránky a akejkoľvek časti obsahu Stránky postupovať takým spôsobom, aby svojim konaním nezasahoval do práv

Návštevník nesmie v diskusiách brániť iným diskutujúcim diskutovať alebo pridávať príspevky, nesmie zneužívať priestor určený na diskusiu najmä pre uskutočnenie propagácie svojej osoby, iných osôb, tovarov, služieb alebo nesmie ponúkať prácu.

Návštevník nemá právo za príspevok v diskusii alebo na fóre na žiadnu odmenu.

V. Záverečné ustanovenia

V prípade, že by sa na Stránke publikoval obsah, ktorý narušuje práva tretích strán, bezodkladne nahláste tento stav na info@futurino.cz za účelom zjednania nápravy.

Tieto Všeobecné pravidlá používania nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich sprístupnenia verejnosti prostredníctvom Stránky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných pravidiel používania. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných pravidiel používania je splnená dňom ich sprístupnenia na Stránke.