Poznáte ISO normy pre bezpečnosť a ochranu životného prostredia?

0
308

ISO normy pozná zrejme každý majiteľ firmy, či iný podnikateľ. Sú dobrou cestou ako „jednou ranou“ zlepšiť fungovanie svojho biznisu a zároveň si zvýšiť prestíž. ISO normy totižto dobre poznajú aj potenciálni zákazníci a obchodní partneri, ktorí uprednostňujú firmy, ktoré majú ISO.

Bezpečnosť na pracoviskách je dôležitá 

Najžiadanejšou ISO normou je ISO 9001, ktorá sa zaoberá kvalitou. Rozhodne však nie je jediná. Okrem kvality je pre firmy dôležitá aj bezpečnosť na pracoviskách a prístup k životnému prostrediu. A aj k tomu máme ISO normy.

Začneme bezpečnosťou. Tú rieši norma ISO 45001. Ide o medzinárodne uznávanú špecifikáciu pre posudzovanie systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Základným princípom tejto normy je identifikácia možných rizík na všetkých pracoviskách firmy a ich riadenie spôsobom, vďaka ktorému bude minimalizované možné poškodenie zdravia zamestnancov a z toho plynúce dôsledky.

Dôraz je teda kladený na prevenciu a predvídateľnosť situácií, ktoré by mohli byť nebezpečné pre osoby pohybujúce sa na pracoviskách popri činnostiach spojených s fungovaním firmy, či inej organizácie. To je spôsob, ktorým najúčinnejšie minimalizujete situácie, pri ktorých dochádza k ujmám na zdraví.

O životné prostredie treba dbať

 Prejdime teraz k životnému prostrediu. Ochrana životného prostredia a prevencia znečisťovania je základným zámerom normy ISO 14001. Kladie dôraz na dodržiavanie legislatívy týkajúcej sa životného prostredia a na identifikáciu všetkých možných environmentálnych aspektov s vplyvom na životné prostredie.

Okrem spĺňania normy ISO 14001 sa môžu organizácie, ktoré chcú pre minimalizovanie svojich vplyvov na životné prostredie robiť niečo viac, zapojiť do schémy EMAS. Je to skratka schémy pre environmentálne manažérstvo a audit.

Treba ešte podotknúť, že takéto systémy environmentálneho manažérstva a celkovo snahy o zlepšenie svojho environmentálneho správania sú dobré nielen pre naše životné prostredie, ale aj pre ekonomiku firmy. Vedú totižto aj k úspornejšiemu využívaniu energií a iných zdrojov.

Zdroj obrázka:

Autor: Panchenko Vladimir / Shutterstock.com