Kľúčovým dodávateľom pri rekonštrukcii elektrárne FELTON na Kube sú Slováci

0
396

Vedeli ste, že z historického hľadiska je energetika na Kube z viac ako 40 percent vybudovaná česko-slovenskými firmami a prakticky všetky výrobky dodané do elektrární pochádzajú od českých a slovenských firiem? Slovensko pomáha Kube opraviť tepelnú elektráreň FELTON, ktorú na jeseň v roku 2016 postihla rozsiahla havária.

Následkom havárie a požiaru v elektrárni FELTON boli ťažko poškodené rozhodujúce zariadenia v strojovni bloku 1, ktoré bolo v rámci kompletnej rekonštrukcie nevyhnutné vymeniť a opraviť.

Po úvodných rokovaniach a vyhodnotení technicko-obchodnej ponuky si kubánsky objednávateľ vybral ako generálneho dodávateľa komplexnej opravy a rekonštrukcie jednotlivých zariadení slovenskú spoločnosť PPA CONTROLL. Tá sa v minulosti aktívne podieľala aj na rekonštrukciách iných elektrární – kubánskej MOA v závode na ťažbu a spracovanie niklu, ktorý bol a v súčasnosti stále je hlavným vývozným artiklom krajiny, rovnako tak ako EPC kontraktor spolu s kubánskou spoločnosťou ENERGOIMPORT realizovala aj opravu elektrárne PLANTA CENTRO vo Venezuele.

„V novodobej histórii rekonštrukcie týchto elektrární vykonávajú osvedčené firmy, ktoré participovali už na ich výstavbe. Tieto argumenty a silná technická a finančná schopnosť PPA CONTROLL boli základom úspešných rokovaní o kompletnej rekonštrukcii bloku 1 elektrárne FELTON,“ ozrejmuje Ing. Milan Michalík, obchodný riaditeľ spoločnosti PPA CONTROLL, a. s.

Rozsah dodávky

Úlohou spoločnosti je dodať úplne novú turbínu, nový rotor generátora, riadiaci systém, elektrické zariadenia a systém merania a regulácie, vykonať generálnu opravu kotla a všetkých príslušných obvodov a technologických častí. Výsledkom rekonštrukcie bloku FELTON 1, ktorý je najväčším výrobcom elektrickej energie na Kube, bude okrem jeho uvedenia do prevádzky aj zvýšenie výstupného elektrického výkonu na 260 MW, úprava kotla na spaľovanie miestneho paliva, a tým aj zníženie emisií na jednotku výkonu.

Rekonštrukcia v praxi

Po podpise kontraktu v marci 2017 sa začali práce na základnom technickom riešení – BASIC DESIGN – v koordinácii so všetkými subdodávateľmi prevažne z Českej a Slovenskej republiky. Následný vykonávací projekt – DETAIL DESIGN – už podrobne rieši jednotlivé dodávky, ich nadväznosti a spoluprácu.

„Pri realizácii projektu spolupracujú technickí špecialisti zúčastnených firiem pod vedením EPC kontraktora PPA CONTROLL a koordinujú a riadia práce kubánskych firiem, ktoré vykonávajú nevyhnutné stavebné úpravy a mechanickú montáž niektorých kľúčových zariadení. Takáto spolupráca vytvára dobré predpoklady na zapojenie lokálnej pracovnej sily do realizácie ďalších rekonštrukcií energetických blokov, ktoré kubánske hospodárstvo nevyhnutne potrebuje, a zároveň sa tak znižuje celková cena rekonštrukcie,“ vysvetľuje Milan Michalík.

Okrem riadenia subdodávateľov PPA CONTROLL priamo realizuje všetky práce na rekonštrukcii elektrických zariadení, dodáva rozvádzače na celý blok, ktoré jej špecialisti projektujú, vyrábajú v Bratislave a formou technickej asistencie zabezpečujú montáž, skúšky a uvedenie do prevádzky. PPA CONTROLL taktiež dodáva všetky meracie prístroje, systém riadenia bloku, káblové trasy, kabeláž, zodpovedá za celkové skúšky a uvedenie bloku do komerčnej prevádzky.

Významný projekt z hľadiska budúcnosti

Tento kontrakt spoločne s už hotovými projektmi, ako aj v súčasnosti realizované energetické dielo v Martinskej teplárenskej spoločnosti vytvárajú dobré základy na uchádzanie sa spoločnosti PPA CONTROLL o realizáciu technologických kontraktov formou EPC v energetike aj v zahraničí, pretože pre firmu s technickým, personálnym, ako aj finančným zázemím je Slovenská republika pomerne malým priestorom na rozvojové aktivity. Aj preto sa sústreďuje na trh Latinskej Ameriky, kde má reálnu šancu uplatniť a etablovať sa. Projekt ako FELTON 1 je veľmi významný z hľadiska ďalšieho rozvoja podnikateľských aktivít PPA CONTROLL.

Prečo je rekonštrukcia dôležitá?

Elektráreň FELTON je pre kubánske hospodárstvo veľmi dôležitá, pretože sa nachádza vo východnej časti Kuby, kde doteraz nebol dostatočný počet energetických zdrojov. V čase výpadku produkcie musí kubánska rozvodná sieť riešiť prenos elektrickej energie zo vzdialených oblastí Kuby. Zároveň sa zmenou horákov kotla dosiahne ekologickejšie spaľovanie paliva vyrobeného z miestej ropy a zníži závislosť od dovozu tejto suroviny. Preto je tento projekt prioritný a veľmi dôsledne ho sleduje aj vláda a najmä ministerstvo baní a energetiky.