Duálne vzdelávanie generuje skúsených a samostatných absolventov

0
275

Veľkým problémom súčasného systému vzdelávania je nepripravenosť absolventov škôl na reálny život. Mladí ľudia sú po ukončení štúdia hodení do reality a odmietaní v zamestnaniach, pretože nemajú prax. Ako ju však majú získať, keď bežné školy túto možnosť neponúkajú?  dm drogerie markt v spolupráci s vybranými školami na Slovensku ponúkajú skvelú alternatívu.

Možnosť duálneho vzdelávania, teda kombinácie štúdia v škole s praxou v spoločnosti, je na stredných školách na Slovensku ešte len v plienkach. Avšak vzhľadom na potreby firiem a nesporné výhody tohto typu štúdia môžeme predpokladať, že si ho v blízkej budúcnosti osvojí väčšie množstvo škôl.

Svieži vánok zo Západu

Systém duálneho vzdelávania Slovensko zaviedlo po vzore niektorých európskych krajín. Študenti sa popri škole zúčastňujú na pracovnom procese v spoločnostiach zapojených do duálneho systému vzdelávania. Ide najmä o smery s technickým zameraním, no výhody tohto typu štúdia nachádzajú aj firmy ponúkajúce služby a aj iné segmenty. Cieľom zavedenia duálneho vzdelávania je to, aby žiaci získali pracovné návyky a reálnu predstavu o práci v spoločnosti, naučili sa narábať
s peniazmi, plánovať si čas. Posilnia si tak kritické myslenie a schopnosť rozhodovať sa samostatne, čo ich zvýhodní pred rovesníkmi z bežných škôl. Študenti, ktorí študujú v „duále“, majú väčší rozhľad, sú si vedomí svojich výhod aj nedostatkov a nemajú nereálne očakávania.

Dobre vyškolený zamestnanec – najlepší zamestnanec

Získavanie pracovných návykov a skúseností ponúka napríklad aj sieť drogérií dm drogerie markt, a to pre študentov obchodných škôl. „Časy sa zmenili, dnes musí byť na väčšine miest špecialista, a platí to aj pre drogérie. Nie je to práca pre každého. Potvrdzujú nám to aj výstupy z mystery shoppingu,“ vysvetľuje Jana Hornáková, koordinátorka duálneho vzdelávania spoločnosti dm. „Ponúkame preto kvalitné a odborne zamerané vzdelávanie pre tých mladých ľudí, ktorí majú radi prácu s ľuďmi a zaujímajú sa o krásu, zdravie či wellness,“ dodáva Jana Hornáková. V dm si touto formou vychovávajú svojich spolupracovníkov pod dohľadom vyškolených inštruktorov z vlastných radov. Okrem praktického vzdelávania ponúkajú svojim žiakom motivujúce štipendium, zaujímavé odborné i zážitkové aktivity a možnosť práce na projektoch. Žiakov tu berú skôr ako kolegov, čo vytvára výbornú atmosféru. Prevažná väčšina absolventov aj ihneď po úspešnom ukončení plynulo nastupuje do práce v sieti dm bez výberového konania. Momentálne dm túto možnosť ponúka na obchodných školách v Bratislave, Nových Zámkoch, Nitre, Trenčíne, Žiline, Košiciach, Prešove, Zvolene, Prievidzi, Spišskej Novej Vsi a v Novom Meste nad Váhom. Duálne vzdelávanie sa teší stále väčšiemu záujmu.

Obsah praxe

Duálne vzdelávanie nie je iba o navyknutí si na pravidelný pracovný čas a zodpovedný prístup. „Študentov vzdelávame v oblasti marketingu, tvorby vízií, stratégií, cieľov a ich aplikácie v praxi. Učia sa plánovať, orientovať sa v organizácii práce na pracovisku a tiež to, ako sa vedie tím ľudí, ako sa s ním komunikuje či ako sa hodnotí,“ vysvetľuje Jana Hornáková. K duálnemu vzdelávaniu sa však v dm viažu aj ďalšie činnosti, ktoré slúžia na osobnostný rozvoj študentov. Ich cieľom je umožniť žiakom spoznať samých seba, posunúť svoje hranice, byť kreatívni a odvážiť sa urobiť niečo nové, získať iný pohľad na seba a svet. Sú to napríklad divadelné workshopy, prezentácie, video blogy, exkurzie a iné vzdelávacie tímové aktivity.

Gymnáziá generujú množstvo neskúsených absolventov

Pretrvávajúcim problémom na trhu práce sú najmä absolventi gymnázií, ktorí sa rozhodli nepokračovať v štúdiu na vysokej škole. Teoreticky by mohli zastávať pracovné pozície v administratíve, no tieto miesta často obsadzujú absolventi vysokých škôl, ktorí sa neuplatnili vo svojom odbore. Aj napriek tejto skutočnosti preferujú rodičia práve gymnáziá s predstavou svojho dieťaťa na vysokej škole. „Veľa rodičov stále vidí svojho potomka ovenčeného vysokoškolským titulom, a pritom zabúda na to, že nie každý má záujem či schopnosti študovať na vysokej škole,“ konštatuje J. Hornáková.

Isté zamestnanie na nezaplatenie

„Systém duálneho vzdelávania umožňuje študentom stredných odborných škôl nadobudnúť pracovné skúsenosti a do zamestnania nastúpiť hneď po tom, ako ukončia štúdium, a viesť tak spokojný, naplnený život,“ povedala Mária Katreniaková, riaditeľka bratislavskej SOŠ hotelových služieb a obchodu. To, samozrejme, nikomu nebráni zvoliť si neskôr externú formu vysokoškolského štúdia, no v súčasných pomeroch na Slovensku a pri množstve nezamestnaných vysokoškolských absolventov bez praxe je forma duálneho vzdelávania na stredných odborných školách presne to, čo potrebujeme.